Monday, October 7, 2013

Pliantul - The Brochure

Acesta este un proiect cultural finanţat din Fondul de Timbru de Arhitectură al OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) şi din fonduri proprii. Prin această acţiune ne dorim să readucem aminte publicului de arhitecta Virginia ANDREESCU HARET şi opera acesteia. Prin acest site puteţi accesa pliantul, date despre opere şi despre autorul acestora, harta şi noutăţi, pe măsură ce apar.

This is a cultural project financed through The Architecture Tax of OAR (The Romanian Chamber of Architects) and personal funding. Through this action we wish to remind the public of architect Virginia ANDREESCU HARET and her work. Through this site one can access the brochure, facts about the works and their author, the map and news as they come along.

Acesta este pliantul traseului.
This is the tour's brochure.
Sunday, October 6, 2013

Alte Trasee / Other Tours

Dacă vă place acest proiect, vă rugăm să vizitaţi şi celălalte proiecte ale noastre:
If you enjoy this project, please visit our other projects:


Saturday, August 31, 2013

01. Liceul Gheorghe Şincai

Gheorghe Şincai High School
1920’ Calea Șerban Vodă 167Literatura de specialitate îi atribuie arhitectei doar aripa vestică a acestui liceu. Decorațiile epurate ne duc cu gândul la un Neoromânesc târziu, deși, dacă nu ar fi folosit ancadramente tip funie pentru ferestrele de la etajul al doilea din turnul de racord de colț sau ocnițele din cartușele ferestrelor de la etajul întâi, am fi concluzionat că este mai degrabă o arhitectură eclectică. Aceste detalii și masivitatea, datorată în parte și programului arhitectural (învățământ), constituie totuși semnătura stilistică Neoromânească. Arhitecta are puterea de caracter de a continua construcția existentă în așa fel încât să nu putem suspecta că a fost constuită în etape diferite. Ritmicitatea fațadei, realizată prin gruparea a câte trei ferestre, speculează lungimea aripii din lungul Căii Șerban Vodă, împrumutând acesteia eleganță și o omogenitate a frontului construit.

The dedicated literature atributes to the architect only the western wing of this high school. The clensed decorations hint towards a late Neoromanian style, although, if not for the rope-motif frames of  the second floor windows in the corner tower or for the blind niches in the first floor window cartouches, we would have come to the conclusion that it has an Eclectic architecture. These details and its’ massiveness, owed in part to the building type (educational), make up, however, for the Neoromanian signature. The architect has the character strength to continue the existing building in such a manner, that we can not suspect it was built in two different stages. The rhythm of the facade, accomplished by creating three window groups, speculates the length of the wing along Calea Şerban Vodă, lending it elegance and a homogeneity of the built front.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Friday, August 30, 2013

02. Biserica Sfânta Treime Ghencea

Sfânta Treime Ghencea Church
1927 Calea 13 Septembrie 211Planurile acestei biserici sunt semnate de arhitecta Virginia ANDREESCU HARET și de colaboratorul acesteia, arhitectul Jean POMPILIAN (1872-1938), iar construcția acesteia a durat din 1927 până în 1934.
Construită cu o structură mixtă de zidărie și beton armat, biserica este definită de volumul și fațadele gândite în liniile unui Neoromânesc târziu, elegant și cu proporții zvelte. Destinațiile spațiilor interioare transpar foarte ușor în volumul exterior: exonartexul înalt, marcat cu două turle mici și precedat de un pridvor luminos; pronaosul cu contraforții care preiau eforturile generate de bolta din beton armat; naosul cu turla Pantocratorului și absidele corului; volumul mai scund al altarului cu proscomidia și diaconiconul. Utilizarea raportului de aur pentru dimensionarea traveilor, a ferestrelor, a ocniţelor şi a turlei Pantocratorului, introduce dimensiunea umană alături de dimensiunea divină a edificiului.

The plans of this church are signed by architect Virginia ANDREESCU HARET and her colleague, architect Jean POMPILIAN (1872-1938), and it’s construction period span from 1927 untill 1934.
Built with a mixt masonry and reinforced concrete structure, the church is defined by the volume and facades imagined within the lines of an elegant and slender late Neoromanian style. The destinations of the inner spaces are easily recognised within the exterior volume: the tall exonarthex, marked by two small steeples; the narthex with its buttresses that assume the load generated by the concrete vault; the nave with the Pantocrator Dome and Steeple and the choir apses; the smaller volume of the sanctuary with the prothesis and the diaconicon. The use of the Golden Ratio for the dimensioning of facade bays, windows, blind niches and for the Pantocrator Steeple, introduce the human dimension next to the divine dimension of the building.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Wednesday, August 28, 2013

03. Vila I. Nistor

I. Nistor Villa
1935 Strada Dr. Anibal Theohari 17Construită câţiva ani mai târziu decât restul vilelor semnate de ANDREESCU HARET în parcelările Cotroceni, reşedinţa familiei NISTOR din strada Dr. Teohari etalează un Modernism auster, susţinut cu ajutorul unui joc de volume simple. Ferestrele fără ancadrament, grupate pentru a mima ferestre de colţ sau fereastra-bandou - emblemă a Modernismului, sunt singurele elemente care rup monotonia volumelor. Intrarea este flancată de două coloane nedecorate, reminiscente din Art Deco.
Vila este amplasată într-un context coerent de vile şi mici imobile de raport realizate în stil Modernist sau Art Deco (uneori cu influenţe Mauro-Florentine).

Built a few years later than the rest of the villas signed by ANDREESCU HARET within the Cotroceni residential parks, the NISTOR residence on Dr. Teohari Street exhibits an austere Modernism, supported by a play with simple volumes. The frameless windows, brought together to resemble corner windows or the band window – symbol of Modernism, are the only elements that brake the monotony of the volumes. The entrance is flanked by two plain columns, reminiscent of Art Deco.
The villa is set in coherent urban texture made up of villas and small apartment buildings of Modernist or Art Deco styles (with Moorish Revival influences from place to place).

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Tuesday, August 27, 2013

04. Vila Ing. Steinberg

Engineeer Steinberg Villa
1930 Strada Dr. Joseph Joseph Lister 31Situată în vecinătatea parcului Elefterie, casa a aparţinut familiei inginerului Steinberg. La origine casă de factură neoromânească, a fost din păcate afectată destul de grav de reabilitarea recentă, în urma acesteia nepăstrându-se decoraţiile şi materialele de construcţie originale (ancadramente, partiţia tâmplăriei, balustradă, învelitoare, cromatică a faţadei). În compoziţie se remarcă un corp dominant pe verticală, care trimite către tipologia tradiţională a foişorului. Golurile descresc pe verticală - 3 ferestre de mici dimensiuni la ultimul nivel în “turnul-foisor” şi o fereastră curbată, susţinută de linia acoperişului, în zona centrală a faţadei. Profilele actuale sunt mult simplificate, iar datele despre decoraţia originală lipsesc. Faţada principală prezintă mai multe registre tratate cu cărămidă aparentă, este însă greu de stabilit dacă aceasta era decoraţia originală. Casa a fost ulterior extinsă cu un garaj. Singurul element autentic este intrarea, marcată de un pronunţat ancadrament rectangular şi de o cornişă simplă, dreaptă, de culoare albă. Uşa de intrare, în trei canaturi, din lemn şi geam cu grilaj, ar putea fi cea originală, ca şi uzanţa de a aşeza un corp de iluminat rotund deasupra intrării. Se remarcă, element specific zonei Cotroceni, gardul transparent din bare orizontale situat peste un soclu nu prea înalt din zidărie. În cazul casei de pe strada Dr. Lister 31, el este şi îmbrăcat într-o pânză de verdeaţă agăţătoare.

Situated in the neighbourhood of the Elefterie park, the house belonged to the family of eng. Steinberg. Being at the origin a Neo-Romanian house, it has been strongly affected by recent rehabilitation which didn't preserve the original elements (window frames, partition of carpentry, balustrade, roof covering, chromatic). The composition is dominated by a tall volume recalling the Romanian "foişor". The voids of the façade decrease with height - on top being three small openings and a curved window sustained by the cornice in the central area of the facade. Actual profiles are over-simplified and information about original decoration has been lost. The main facade presents various registers in apparent brick but it is hard to estimate if this kind of surface is original. The house has been extended with a new garage. The only authentic element is the entrance, which is marked using a rectangular frame and a simple white cornice. The wooden entrance door, with windows protected by metal grills, divided in three parts, may also be original, as well as the custom to put a round exterior lamp above the entrance. The transparent enclosure made out of horizontal bars, on a masonry base, is typical for Cotroceni. Moreover, in the case of the house from Dr. Lister 31, the bars are covered with vegetation.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

05. Vila Colonel Cezar Golici

Colonel Cezar Golici Villa
1928 Strada Dr. Mihail Obedenaru 16

Casa Neoromânească prin excelenţă, cu toate atributele specifice stilului, casa din strada Mihail Obedenaru 16 are prestanţa unei reşedinţe nobiliare, transpusă în timp la începutul secolului XX. Ea a fost construită pentru colonelul Cezar Golici, în aceeaşi zonă din vecinătatea parcului Elefterie. Construcţia a beneficiat de o restaurare recentă, îngrijită, care a pus în valoare elementele originale constructive şi decorative. Regăsim foişorul cilindric de colţ, cu acoperire în şarpantă conică dotată cu streasină generoasă, atât de prezent în creaţia arhitectei. Spre deosebire de casa din Intrarea Spătarului 8, ambele niveluri ale foişorului sunt închise cu ferestre ce formează spaţii de tip bovindou. Se remarcă ieşirea în consolă a etajului acestui foişor de colţ, bogata decoraţie a acestuia şi lucarnele concentrice din acoperişul conic, ca şi ferestrele rotunde de aerisire de la nivelul cornişei acestuia. Casa prezintă o întreagă suită de elemente neoromâneşti: cornişa parţial arcuită, acoperind o loggie lucrată în lemn, copertina semicilindrică, sprijinită pe console de lemn, deasupra uneia dintre intrări, brâul înalt, bogat decorat, situat la partea inferioară a cornişei, loggia cu arce trilobate, de factură brâncovenească, intrarea principală printr-un portic arcuit, sprijinit pe două coloane joase, protejat de o acoperire proprie. Gardul construcţiei este cel original, cu stâlpi puternici din beton şi panouri de fier forjat.

Neo-Romanian house by excellence, presenting all the attributes of the style, the house at Dr. Mihail Obedenaru street, 16 shows the stateliness of a noble manor, moved to the beginning of the XXth century. It was constructed for the colonel Cezar Golici, in the same area located in the neighbourhood of the Elefterie Park. The house benefited of a recent restoration that has reconfirmed the value of the original constructive and decorative elements. The cylindrical corner tower, protected by a generous conical roof, is recurring element of the architects’ creation. Unlike the one from the house situated in Intrarea Spătarului 8, both levels of the tower are enclosed, creating a bow-window. The upper part of the corner tower, richly decorated, is cantilevered. The attic of the tower receives light through the concentric dormers of the conic roof. A large series of Neo-Romanian elements can be observed: the partially arched cornice, covering a wooden logia, the semi cylindrical covering sustained by wooden beams above one of the entrances, the high, richly decorated frame below the cornice, the main logia with trefoil arches, the main entrance through a low porch sustained by two thick columns. The enclosure is the original one, having a structure of concrete pillars and carved iron panels.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

Monday, August 26, 2013

06. Vila Georgescu

Georgescu Villa
1930 Strada Dr. Louis Pasteur 41


Reşedinţa familiei GEORGESCU are o siluetă masivă, dominată de volumul înalt din stânga intrării principale. Evidenţiat şi la nivelul acoperişului, doar acest volum privilegiat a fost decorat şi cu o cornişă ornamentală, cu un iz Art Deco. Vila are o siluetă care duce cu gândul mai mult la Neo Românesc, dar puţinele ornamente sunt foarte epurate, iar vitrajele generoase situează şi mai exact reşedinţa în contemporaneitate. Recentele lucrări la fațade îngreunează foarte mult amplasarea clădirii între limitele unui stil anume.
Detaşat cu circa doi metri de restul faţadei şi cu un nivel mai înalt, volumul vertical tip foișor, vădit simetric transformă ce rămâne din faţada principală într-un fundal pentru acesta.
Vila este amplasată mult retras faţă de stradă, atipic pentru parcelarul Elefterie, iar momentan este în cursul unei ample renovări.

The GEORGESCU residence has a massive sillhouette, dominated by the tall volume, on the left side of the entrance. Evidențiat și la nivelul acoperișului, only the  privileged volume was decorated with an ornamental cornice, with a hint of Art Deco. The villa has a sillhouette that would lead us to place it within the Neo Romanian style, but the ornaments are over-clensed and the large windows place the residence more firmly into contemporary times. The recent facade works make it very difficult to pin a particular architecural style to the building.
The symetrical, tower-like volume, detached by almost two meters from the rest of the facade, and a level higher than it, turns what is left of the facade into a background for itself.
The villa is very retreated from the street alignement, unusual for the Elefterie Residential Park, and is currently undergoing ample restorations.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Sunday, August 25, 2013

07. Vila Profesor Popescu şi Iosif Gabrea

Professor Popescu and Iosif Gabrea Villa
1930 Strada Mihail Obedenaru 6 şi 6aEste vorba, de fapt, de un tandem de locuinţe cuplate, fără a aborda clasica compoziţie în ogindă, proprietari fiind profesorul Popescu şi Iosif Gabrea. Casa reeditează, ceva mai modest, elemente de limbaj din vocabularul vecinei sale ceva mai opulente situate pe aceeaşi stradă la numarul 16: foişorul cilindric de colţ cu acoperire conică, motivul cuplării ferestrelor în sistem de câte trei, copertina de tip acoperiş de sine stătător, rezemată pe console de lemn, aflată deasupra intrării. O frumoasă caracteristică a acestei case este îmbrăcămintea aproape totală în iederă a faţadei de nord-vest (principală) – romantic “perete verde”, cum i-am spune astăzi. Restaurarea recentă a văduvit construcţia de materialul original al învelitorii. Se remarcă ieşirea în grădină printr-un element de tip bovindou, cu acces către un podest şi o scară semi-elicoidală acoperite cu piatră. Decoraţia este mai simplă decât în cazul altor locuinţe unifamiliale concepute de arhitectă: ancadramente rectangulare în jurul golurilor, baluştri obişnuiţi în dreptul parapetelor.

The building shelters, in fact, two attached houses that don't adopt the classical "mirror" composition. The owners were professor Popescu and Iosif Gabrea. The house re-edits, in a more simple way, elements from the architectural vocabulary of its sophisticated neighbour on the same street (no. 16): the cylindrical tower with conical roof in the corner, the organisation of windows in packs of three, the entrance canopy solved as an independent roof sustained by a wooden structure. A beautiful characteristic of this house is the almost complete covering of the main north-western façade with hanging vegetation - a romantic "green wall", as we may call it today. In the recent rehabilitation of the house the original ceramic tiles of the roof have been lost. A special element is the relation with the garden, realised through a separate volume (bow-window) acceded by a semi-helicoidal stair covered with stone. Decoration is simpler than in the case of other individual houses conceived by the architect, consisting in rectangular frames around the windows and common pillars forming the balustrades.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

Saturday, August 24, 2013

08. Vila Radu şi Elena Perianu

Radu and Elena Perianu Villa
1932 Bulevardul Eroilor 18

Vila construită pentru profesorul secundar Radu PERIANU (1886-1976) si soția sa, Elena, este un reușit exercițiu Art Deco care etalează cu eleganță o serie de trăsături ale stilului: cornișă și profilaturi epurate, bovindou trapezoidal în plan, balcoane rotunjite, baluștri stilizați până la forma de cilindru și altele.
Proprietarul, istoric și secretar de redacție la ‘Revista Istorică Română’, a recunoscut probabil calitățile designului contemporan propus de ANDREESCU HARET și împrejurările fericite (casa nu este înscrisă în decretul pentru naționalizarea imobilelor din 20 aprilie 1950, și a fost locuită în continuare de familia PERIANU) au făcut ca imobilul să se păstreze într-o stare foarte bună și fără intervenții neavenite. Se pot remarca la această vilă chiar trăsături care premerg Modernismului: deși nu este acoperită în terasă, acoperișul este ascuns de un atic înalt, evitând astfel streșinile, iar la etajul întâi două ferestre sunt grupate în jurul colțului dinspre Bulevardul Eroilor, mimând o fereastră de colț specifică fațadei moderniste, eliberată de rol structural.

The villa built for secondary professor Radu PERIANU (1886-1976) and his wife, Elena, is an able Art Deco exercise that elegantly exhibits a series of features of the style: clensed cornices and liner, bow-window with trapezoid-shaped plan, rounded balconies, balustres stylized to the shape of a cylinder and others.
The owner, historyan and editor at ‘Revista Istorică Română’ (Romanian Hystorical Journal), probably recognized the qualities of the contemporary design proporsed by ANDREESCU HARET and the happy circumstances (the house is not listed on the building nationalizing decree of April 20th 1952 and it was further inhabited by the PERIANU family) allowed the building to be kept in good condition and without inappropriate interventions. Upon examining this villa one can observe features that forego Modernism: although it does not have a terrace roof, the actual roof is hidden by a high parapet, thusly avoiding the use of overhangs, and on the first floor two windows are grouped together around the corner facing Bulevardul Eroilor, simulating a corner window, typical for the non-load-baring Modernist facade.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Friday, August 23, 2013

09. Centrul de Cercetări Antropologice al Universității de Medicină Carol Davila

The Anthropology Research Centre for the Carol Davila Medical University
1927 Bulevardul Eroii Sanitari 8


Virginia ANDREESCU HARET a proiectat și construit în perioada 1924-1927 trei clădiri pentru Universitatea de Medicină: castelul de apă (demolat la o dată ulterioară), uzina (clădire tehnică cu arhitectură industrială) și Centrul de Cercetări Antropologice, toate amplasate în spatele corpului principal al Universității de Medicină Carol Davila – opera Beaux Arts a arhitectului Louis BLANC (1860-1903).
Volumul ‘curat’ al clădirii Centrului de Cercetări prezintă în general caracteristicile arhitecturii industriale, cu vitraje ample, lipsa decorațiilor și acoperiș aplatizat, oferind aproape aspectul unei clădiri cu terasă. Singurele abateri de la rigoarea industrială sunt aparatul de intrare și cornișa. Aparatul de intrare este alipit volumului principal al centrului de cercetare si este o rezolvare monumentala austera pentru accesul personalului.
Alipită unei fațade scurte a centrului de cercetare este fosta clădire a uzinei, iar în spatele ei se găsea turnul de apă cu structură din beton armat. Între anii 1932-1939 în spatele acestor clădiri se edifică Institutul de Igienă București, operă modernistă a arhitectei Henrietta DELAVRANCEA-GIBORY (1897-1987).

Virginia ANDREESCU HARET designed and built from 1924 untill 1927 three buildings for the Medical University: the water tower (later demolished), the heating plant (a technical building with an industrial architecture) and The Anthropology Research Center, all placed behind the main building of the Carol Davila Medical University – Beaux Arts creation of architect Louis BLANC (1860-1903).
The ‘clean’ volume of the Research Center building mainly exhibits industrial architecture features, with ample windows, a lack of decorations and a flattened roof, resembling a terrace roof. The only exceptions to the industrial rigor are the entrance apparatus and the cornice.  The entrance apparatus is added to the main volume of the research center and is an austere monumental solution for staff access.
Adjacent to one of the short facades is the old heating plant building and behind it stood the water tower with its’reinforced concrete structure. Between 1932 and 1939, behind these buildings the Bucharest Hygiene Institute is erected, a modernist work of architect Henrietta DELAVRANCEA-GIBORY (1897-1987).

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Thursday, August 22, 2013

10. Palatul Societăţii Tinerimea Română

The Palace for Tinerimea Română Society
1923-27 Strada Johann Guttenberg 19
Clădirea, deşi realizată în cooperare cu arhitectul Jean POMPILIAN (1872-1938), este una din cele mai reprezentative pentru creaţia arhitectei. Construcţia este dintre cele mai vechi creații ale Virginiei ANDREESCU HARET, şi planurile se găsesc în Arhivele Naţionale din Calea Văcăreşti. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice cod LMI B-II-m-B-18891.
De construcţie s-au ocupat arhitectul Raul NEGRU şi inginerul Valer PALER. Palatul este de dimensiuni mari - parter, subsol şi 7 etaje. Sala de festivităţi se află la etajul I, până la etajul IV. Etajele cuprind şi spaţii anexe şi administrative ale instituţiei. Aceste patru etaje, deşi reflectă spre exterior spaţiile anexe şi administrative în distribuţia ferestrelor, sunt marcate ca atare în faţadă, formând un registru comun. Etajele 5 şi 6 formează registre separate, iar etajul 7 este mansardat. Decoraţia este în stil clasicizant. Din 1991 se află într-o continuă restaurare.

The building, although designed in cooperation with architect Jean POMPILIAN (1872-1938), is one of the most significant for the work of the architect. This structure is also one of the earliest of Virginia ANDREESCU HARET’s creations, and the plans can be found within the National Archives in Calea Văcăreşti. It is listed as monument with the code LMI B-II-m-B-18891.
The construction work was conducted by architect Raul NEGRU and engineer Valer PALER. The palace is one of large dimensions - with ground floor, basement and 7 upper floors. The festivity hall is on the 1st floor, raising up to the 4th. These floors also contain the annexes and the administrative spaces of the institution. These four floors, although reflecting to the exterior the annex and administrative spaces through the distribution of windows, are marked as an ensemble in the facade, creating a common registry. The 5th and 6th floor form separate registries and the 7th floor marks the mansard register. The decoration style has a powerful classical resonance. The building has been undergoing a continuous restoration process since 1991.

Autor text / Text author: Maria BOŞTENARU-DAN

Wednesday, August 21, 2013

11. Ansamblu de vile pentru funcționari - Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni

Ensemble of villas for clerks of Casa de Depuneri și Consemnatțiuni
1929 Strada Theodor Burada 2-10
În zona din apropierea Pieţei Operei, şi de trecere spre cartierul Cotroceni, arhitecta a proiectat un ansamblu de 7 vile cu tipologia locuinţelor sociale. Vilele au parter şi etaj sau parter, etaj şi pod locuibil, acoperirea fiind în şarpantă. Remarcabile sunt elementele de bovindou care decorează faţada, cu susţinerea în consolă marcată, şi care preiau în mod simplificat elemente neo-româneşti. Subsolul este înalt, aproape demisol, iar arhitectura face uz de elemente curbe atât în structura planului, cât şi pentru elementele de bovindou amintite, accentuându-se astfel în mod diferit colţul, în funcţie de poziţia în cadrul ansamblului, care se dezvoltă pe străzi concentrice, uneori folosindu-se simetria pentru clădirile opuse respectiv cuplate. Ansamblul este completat de alte vile, ale altor arhitecţi, care respectă acelaşi specific, cu acoperirea chiar a intrării cu coperină în şarpantă.

In an area situated in the vicinity of the Opera Plaza, and one of transition to the Cotroceni neighbourhood, the architect designed an ensemble of 7 villas with the typology of social housing. The villas have ground floor and upper floor, or ground floor, upper floor and attic, having pitched roofs. Noteworthy are the bow-window elements which decorate the facade, with marked cantilever supports, while the architecture employs curved elements both in the structure of the plan as well as for the before mentioned bow-window elements, thusly emphasizing the corner in different ways, depending on the position in the frame of the assembly, which is developed on concentrical streets, sometimes using symmetry for opposite and, respectively, coupled houses. The ensemble is completed by other villas, designed by other architects, which meet up the same specificity, sometimes covering even the entrance with a pitched roof canopy.

Autor text / Text author: Maria BOŞTENARU-DAN

Tuesday, August 20, 2013

12. Vila Viorica și Gheorghe Rujinski

Gheorghe Rujinski Villa
1933 Strada Berzei 22

Vila proiectată pentru familia Generalul RUJINSKI, comandantul Corpului II Armată este compusă dintr-un joc Modernist de volume cu ușoare tușe Art Deco. Compoziția balconului-copertină și a volumului vertical care adăpostește intrarea este principalul eveniment al celor două fațade vizibile dinspre stradă. Rotunjirea plăcii balconului și sublinierea acesteia cu o balustradă metalică de influență Streamline (cum probabil că era înainte de intervențiile recente asupra fațadelor) împreună cu teșitura colțului clădirii ne confirmă bagajul Art Deco pe care îl mai aveau atât arhitecții cât și comanditarii acelor ani. Ieșirea balconului în consolă și peste trotuar a fost mai mult ca sigur un manifest al contemporaneității acelei perioade, întocmai cum era și antena de radio, tratată ca ornament pe clădirile din anii 30’.
Grupările de ferestre au rolul de a mima ferestrele de colț și fereastra-bandou ale modernității, în timp ce parapetul în trepte al scării de acces este un ecou al Art Deco-ului încă prezent la acel moment.

The villa designed for General RUJINSKI, leader of the 2nd Army Core, is comprised of a Modernist play on volumes with slight Art Deco brush strokes. The composition of the canopy-balcony and the vertical volume that houses the entrance is the main event of the two facades visible from the street. The rounding of the balcony slab and emphasizing it with the metal Streamline railing (as it must have been before the rcent facade interventions), together with the beveling of the corner of the building confirm that the Art Deco heritage that both architects and owners still carried. The cantilevering of the balcony over the sidewalk was more than likely a manifesto of the periods’ contemporaneity, just as the radio antenna was, treated as an ornament on the buildings of the 30’s.
The window groups are meant to simulate the corner and band windows of modern times, while the parapet in steps is reminiscent of Art Deco, still actual at that moment.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Monday, August 19, 2013

13. Depozit vinuri şi locuinţe Banca Viticolă

Wine warehouse and living quarters for Banca Viticolă
1928 Strada Petru Rareş 17-21Clădirea este situată în zona Gării de Nord. Are un plan în formă de L, cu o curte interioară deschisă spre stradă. Construcţia este parter cu două etaje, cu parterul parazitat de anexe. Al doilea etaj prezintă o interesantă combinaţie cu elemente din lemn, în timp ce primul etaj se caracterizează prin stil tipic Neo-românesc, cu arce în plin cintru. Elementele de lemn însă de disting de tipicul Neo-românesc şi urmează logica constructivă a unei şarpante sau a unei clădiri cu schelet din lemn (cu diagonale). Pe cele două laturi ale clădirii dimensiunile ferestrelor diferă.

The building is situated in the Northern Train Station area. It has an L shaped plan, with the interior court opened towards the street. The building has a ground floor and two upper floors, with numerous parasites covering the ground floor. The second floor presents an interesting combination of timber elements, while the first floor is characterised by elements in typical Neo-Romanian style, with centered arches. The timber elements however differ from the typical Neo-Romanian and follow rather the constructive logics of a roof or of a half-timbered building (with diagonals). On the two sides of the building the dimensions of the windows differ.

Autor text / Text author: Maria BOŞTENARU-DAN

Sunday, August 18, 2013

14. Vila inginer Dumitru Stoica

Engineer Dumitru Stoica Villa
1937 Strada Veronica Micle 27
Concepută pentru familia inginerului Dumitru Stoica, situată pe fosta stradă Mihai Eminescu, casa face parte dintre creaţiile Moderniste ale arhitectei. Se remarcă însă cornişa cu model geometric, de influență Art Deco, folosită şi în cazul altor construcţii de locuinţe concepute de arhitectă (de exemplu la casa din Intrarea Spătarului 8, de stil neoromânesc). Vocabularul casei utilizează elemente regăsite şi în alte case Moderniste ale arhitectei, precum geamul de colţ, preluat atât la parter, cât şi la etaj, cuplarea câte trei a ferestrelor de mici dimensiuni de la ultimul nivel, marcarea soclului construcţiei care exprimă un demisol înalt, protecţia intrării printr-o copertină subţire, din beton armat, fereastra rotundă de tip ‘pachebot’. Ca element specific al volumetriei, putem cita intersecţia în cruce a două volume ieşite în consolă la nivelul etajului (pe faţadele de sud şi de est), şi balconul cu formă rotunjită, cu balustrada din feronerie, continuat pe aceeași orizontală cu un alt mic balcon situat la celălalt capăt, pe faţada de est. Se remarcă deasemenea o subtilă curbură pe faţada de acces a clădirii, în legătură cu intrarea şi copertina care o protejează.

Conceived for the family of engineer Dumitru Stoica and located on the street formerly called Mihai Eminescu, the house is part of the Modernist creations of the architect. The cornice is decorated with a geometric pattern, of Art Deco influence, also used in the case of other dwellings conceived by the architect (as Intrarea Spătarului 8, in Neo-Romanian style). The vocabulary of the house deals with elements that can be generally found in other Modernist creations of the architect, such as the corner window, used as well in the ground floor and in the upper floor, the pack of three small windows above, the tall basement that expresses a high underground level, the protection of the entrance by a thin reinforced concrete canopy, the circular window in a ‘cruise liner’ style. The crossed intersection of two rectangular volumes at the upper level is characteristic for this house, as well as the balcony which ends with a rounded slab, with an iron railing, continued with another small balcony at the other side, on the same horizontal axis. A subtle curving of the main facade, in relation with the entrance and the protection covering may be observed.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

Saturday, August 17, 2013

15. Vila Dem. Iuraşcu

Dem. Iuraşcu Villa
1935 Strada Emanoil Porumbaru 24Vila cu aspect auster, cu un volum curat, este compusă din două paralelipipede de dimensiuni diferite. Paralelipipedul de colț prezintă pe fațada principală o compoziție de trei volume care străpung planul acesteia, ieșind asemenea unor sertare. Cel mai prezent este cel cu dedicat vestibulului, extins parcă telescopic cu o copertină subțire, care anunță intrarea. Ușa de intrare, cu grilaj lucrat în metal, contrastează prin complexitatea modelului cu simplitatea sobră a casei, funcționând ca un detaliu atent studiat menit să amplaseze imobilul în cadrul stilului Art Deco. Corpul de iluminat de pe intradosul copertinei, împreună cu cele două coloane epurate și porțile joase contribuie la această atmosferă Art Deco.

The austere villa with a clean lines is composed by two different sized box-like volumes. The corner box exhibits on the main facade a composition of three volumes that protrude its’ skin, resembling outward drawers. The strongest volume is the one dedicated to the vestibule, extended almost in a telescopic manner through a thin canopy that announces the entrance. The front door, with a lacey metal work, comes into contrast with the sobre simplicity of the house through its’ complexity, working as a carefully studied detail, meant to place the building within the Art Deco style. The lighting fixture underneath the canopy, together with the two cleansed columns and the low gates contribute to the Art Deco atmosphere.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Friday, August 16, 2013

16. Vila Panait Mazilu

Panait Mazilu Villa
1935 Strada Popa Savu 76


Vilă Modernistă, parter si un etaj, ce se remarcă în contextul străzii prin perdeaua de brazi înalţi care fac dificilă percepţia sa în totalitate, creând un trafor natural. Spiritul anilor '30 începea să se simtă în creaţia arhitectei, executată pentru beneficiarul inginer Panait MAZILU. Pe lângă elemente mai vechi din creaţia arhitectei (organizarea ferestrelor în pachete de câte trei, marcarea ancadramentelor şi a cornişei) apar detalii specifice limbajului arhitecturii de avangardă: organizarea faţadelor prin proporţionarea golurilor, eleganţa volumelor, balconul de colţ cu parapet plin, fereastra de tip ‘pachebot’. Intrarea este protejată de balconul de deasupra, cu formă în zig-zag, care devine şi element definitoriu în volumetria clădirii. Se remarcă detaliul treptelor rotunjite la margine, cu balustru de colţ şi parapet de dimensiuni generoase. Fereastra de colţ, care permite mărirea cantităţii de lumină solară ce pătrunde în casă, este prezentă atât la nivelul parterului, cât şi al etajului. Un element caracteristic casei este şi detaliul copertinei subţiri, prezentă în formă mai generoasă la nivelul etajului, peste balcon, şi de dimensiuni reduse peste intrarea secundară.

The building is a Modernist one-storey villa, remarkable in the actual context of the street by the line of fir trees conceiving a natural curtain, that make its total perception difficult. The spirit of the '30s announces its presence within this creation of the architect, conceived for the owner engineer Panait MAZILU. Together with older elements present in the creation of the architect (organisation of windows in packs of three, the underlining of window frames and cornice) the specific details of avant-garde architecture appear: the organizing of facades through the proportion of openings, the elegance of simple volumes, the corner balcony with a massive parapet, the ‘cruise liner’ window. The entrance is protected by the balcony above, conceived in a zigzag form, that becomes a defining element for the general volume. The detail of the entrance stair is remarkable, with its curved steps and a thick pillar sustaining the balustrade. The corner window that allows the increasing of the amount of natural light that enters the house is present in the ground floor and in the upper one as well. A characteristic element of the house is the detail of the thin covering which is present above the balcony and the secondary entrance.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

Thursday, August 15, 2013

17. Vila Constanţa şi Ioan G. Haret

Constanţa and Ioan G. Haret Villa
1942 Strada Jean Texier 7


Deși nu cunoaștem relația de rudenie dintre inginerul HARET, soțul Virginiei ANDREESCU HARET și Ioan HARET, aceasta sigur exista, numele nefiind o simplă coincidență. Ni se pare relevant acest fapt, deoarece ar însemnă că, exact ca atunci când își proiectează propria locuință pe Bulevardul Lascăr Catargiu, și aici alege o expresie arhitecturală Modernistă (chiar dacă în cazul propriei locuințe Art Deco-ul are ponderea mai mare în estetica fațadelor). În ambele situații a avut libertatea de a proiecta cum își dorea și a ales expresia contemporană a Modernismului.
În cazul vilei din strada Jean Texier principalul element este intenția schițată de a continua bandourile parapeților ferestrelor sub forma celor două balcoane de deasupra intrării, speculând astfel orizontalitatea (susținută de obicei de ferestrele-bandou) pe o fațadă altminteri ușor elansată. Anii războiului în care a fost construită își pun amprenta pe clădire, aceasta fiind printre cele mai austere lucrări ale arhitectei. Este interesant cum expresia arhitecturală poate funcționa ca un barometru al stării de pace-război, abundență-neîndestulare.

Although the degree of kin between engineer HARET, Virginia ANDREESCU HARET’s husband and Ioan G. HARET is not known to us, the kinship existed, for the name could not have been a mere coincidence. We find this relevant, because it means that, just as when she designs her own residence on Bulevardul Lascăr Catargiu, here she also chooses a Modernist architectural expression (even though for her own home Art Deco carries a greater weight for the esthetics of the facades). In both cases she had the freedom to design the way she wanted and she chose the contemporary expression of Modernism.
In the case of the villa on Jean Texier Street the main element is the outlined intention to continue the bands of the window parapets through the shape of the two balconies directly above the entrance, thusly speculating the horizontal direction (usually emphasised by band windows) on a otherwise vertical facade. The war years throughout which this building was erected took their toll on the villa, making it one of the most austere works of the architect. It is interesting how the architectural expression can work as a barometer of the state of peace-war, plenty-scarcity.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Wednesday, August 14, 2013

18. Vila I. Constantinescu

I. Constantinescu Villa
1936 Intrarea Bitolia 11
Casa, situată în zona de parcelări Moderniste din nordul capitalei, în vecinătatea pieţei Dorobanţi, este în imediata apropiere a numeroase zone protejate. Casa însăşi este în stil modernist, cu parter, etaj  şi demisol, balcoane şi bovindou, specifice perioadei. Ferestrele fac impresia de bandă trecând de colţ, cu pilastrul marcat. Casele Virginiei ANDREESCU HARET au o istorie proprie, aici ‘a locuit şi creat muzică, între 1981-1990 unul dintre muzicienii noştrii de seamă, compozitorul, violonistul şi profesorul Grigore Nica (1936-2009), membru al Uniunii Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali „Mihai Jora” din România’ (plăcuţă comemorativă).

The house, situated in the northern Modernist residential parks, close to Dorobanţi Square, is close to numerous protected areas. The house itself is of Modernist style, with a ground floor, upper floor and high basement, with balconies and bow-window, typical for the period. The windows give the impression of a band-window going around the corner, with a marked pillar. The houses of Virginia ANDREESCU HARET have their own history, here ‘lived and created music from 1981 to 1990 the professor Grigore Nica (1936-2009), member of the Union of Critics, Editors and Music Producers „Mihai Jora” of Romania’ (Commemorative plaque).


Autor text / Text author: Maria BOŞTENARU-DAN

Tuesday, August 13, 2013

19. Vilele Papiniu

Papiniu Villas
1925 Strada Roma 54-56
În fapt două clădiri simetrice cuplate, vilele PAPINIU sunt dominate de cele două bovindouri simetrice care adăpostesc de fapt doar logii, nu și spații închise. Aceste două bovindouri împrumută, prin bogata lor decorație, un aer Neoromânesc intregului ansamblu, care de altfel ar putea fi considerat sobru în rest. Cartușele și traforurile decorate cu motive florale ne-ar putea duce cu gândul chiar la izvoarele Art Nouveau ale Neoromânescului, dar proporțiile coloanelor și forma arcelor de la etaj ne readuc în stilul național local.
Axul de simetrie generat de cuplarea vilelor este subliniat de pătratul definit de cele două bovindouri, care confirmă crearea unui centru vizual al fațadei principale.

Actually two adjacent symmetrical buildings, the PAPINIU villas are dominated by the two symmetrical bow-windows that actually only house two loggias, no enclosed spaces. These two bow-windows lend, through their rich decorations, a Neo-Romanian atmosphere to the entire ensemble, which could otherwise be considered sober. The cartouches and pierced tracery panels decorated with floral motifs could even make us think of the Art Nouveau origins of the Neo-Romanian style, but the proportions of the columns and the shape of the first floor arches bring us back to the local national style.
The symmetry axis generated by the joining of the villas is emphasized by the square the two bow-windows define, which confirm the creation of a visual center of the main facade.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

Monday, August 12, 2013

20. Vila Inginer I. Catuniari

Engineer I. Catuniari Villa
1920’ Strada Washington 30


Momentan aflată în proces de restaurare, vila de la numărul 30 de pe strada Washington este un exercițiu de arhitectură Neoromânesc, care se remarcă datorită arcelor și brâului-friză executate în cărămidă aparentă. Elementele de morfologie care definesc această clădire, cum ar fi colțul tratat cu trei arce pe o parte și unul de cealaltă care sprijină pe coloane, contraforții puternici de colț la nivelul parterului, terasa de la etaj și altele, se regăsesc și la alte lucrări ale arhitectei, dar contrastul de materiale (tencuială - cărămidă aparentă) este un experiment pentru Virginia ANDREESCU-HARET. Din lucrările pe care am reușit să le identificăm în București, a mai folosit cărămidă numai la fațadele Liceul Dimitrie Cantemir.
Pentru a tempera compoziția fațadelor, arhitecta nu a folosit capiteluri ornate ca la vilele STĂNESCU și LUPU, ci a recurs la coloane de inspirația Dorică, deși aduse la proporții Neoromânești.
Ca la multe lucrări ale arhitectei, este interesant de urmărit studiul proporțiilor fațadei, spre exemplu ferestrele cu proporția de aur de la etaj, parapeții acestora gândiți conform aceluiași raport și altele.

Presently undergoing a restoration process, the villa at number 30 on Washington Street is an exercise of Neo-Romanian architecture, which stands out due to the apparent masonry arches and frieze.  The morfological elements that define this building, like the corner with three column arches on one side and one on  the other, the powerful corner buttresses on the groundfloor, the terrace on the first floor and others, can be found within other works of the architect, but the texture contrast (rendering vs. masonry) is an experiment for Virginia ANDREESCU HARET. Out of the works that we have identified in Bucharest, she only used apparent masonry on the facades of the Dimitrie Cantemir High School.
In order to moderate the composition of the facades, the architect did not use the ornate capital that we can see at the STĂNESCU and LUPU villas, but she used Doric capitals, although of Neo-Romanian proportions.
As with many of the architects’ creations, here to is interesting to follow the study of facade proportions, for example the Golden Ratio first floor windows, their parapets within the same ratio and others.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU